Afgeronde projecten

Project
BRM - Marickezijde te Wilnis fase II
Opdrachtgever
Gemeente de Ronde Venen
Aanneemsom
€ 1.142.425,--
Werkzaamheden
In Wilnis wordt de komende jaren de nieuwe wijk de Maricken gebouwd. Op de grens met Mijdrecht verrijzen circa 500 koop- en huurwoningen in diverse prijsklassen. Op 29 augustus 2015 startte de verkoop van de eerste fase eengezinswoningen door Bouwmaatschappij Verwelius. Daarop volgen de eerste twee-onder-één-kapwoningen en in een later stadium appartementen, beneden- en bovenwoningen. De eerste huurwoningen zullen naar verwachting medio zomer 2016 in verhuur komen. De bouw van de eerste woningen start eind 2015.

Na de realisatie van BRM - Marickezijde fase 1 welke ook door ons zijn uitgevoerd heeft Sky Infra B.V. in opdracht van de Gemeente de Ronde Venen na een meervoudige onderhandse aambesteding het project BRM - Marickezijde fase II gegund gekregen, en zijn de eerste werkzaamheden van dit project al in uitvoering. Het project staat onder grote tijdsdruk daar waar uiterlijk 29 februari het riool en de bouwwegen gereed moeten zijn.

De werkzaamheden bestaan voornamelijk uit:

• C.a. 31.000 m3 zand ontgraven uit voorbelasting
• C.a. 31.000 m3 zand vervoeren
• C.a. 31.000 m3 zand verwerken in nieuw te maken voorbelasting
• C.a. 3.500 m1 aanbrengen horizontale drainage
• C.a. 1.750 m1 aanbrengen HWA-IT en DWA rioleringen
• C.a 2.100 m1 aanbrengen HWA en DWA uitlegers en huisaansluitingen
• C.a. 10.000 m3 ontgraven waterpartijen
• C.a. 10.000 m2 aanbrengen bouwwegen
• C.a. 5.000 m3 ontgraven uitgeefbaar terrein en bouwwegen.
• C.a. 1.400 m1 leveren en aanbrengen beschoeingen
• C.a. 1.000 ton leveren en aanbrengen asfalt


Status van het project is lopend werk.
Foto's
Project
BRM - Marickezijde te Wilnis fase I
Opdrachtgever
Gemeente de Ronde Venen
Aanneemsom
€ 791.300,--
Werkzaamheden
In Wilnis wordt de komende jaren de nieuwe wijk de Maricken gebouwd. Op de grens met Mijdrecht verrijzen circa 500 koop- en huurwoningen in diverse prijsklassen. Op 29 augustus 2015 startte de verkoop van de eerste fase eengezinswoningen door Bouwmaatschappij Verwelius. Daarop volgen de eerste twee-onder-één-kapwoningen en in een later stadium appartementen, beneden- en bovenwoningen. De eerste huurwoningen zullen naar verwachting medio zomer 2016 in verhuur komen. De bouw van de eerste woningen start eind 2015.

In opdracht van de Gemeente de Ronde Venen heeft Sky Infra B.V. het versneld BRM - Marickezijde fase I gegund gekregen en is dit project momenteel in volle vaart aan het uitvoeren.

De werkzaamheden bestaan voornamelijk uit:

• C.a. 35.000 m3 zand ontgraven uit voorbelasting
• Dempen sloten
• Profileren oppervlakten
• C.a. 35.000 m3 zand vervoeren
• C.a. 35.000 m3 zand verwerken in nieuw te maken voorbelasting
• C.a. 2.500 m1 aanbrengen horizontale drainage
• C.a. 1.500 m1 aanbrengen HWA-IT en DWA rioleringen
• C.a 1.800 m1 aanbrengen HWA en DWA uitlegers en huisaansluitingen
• C.a. 10.000 m3 ontgraven waterpartijen
• C.a. 10.000 m2 aanbrengen bouwwegen
• C.a. 8.000 m3 ontgraven uitgeefbaar terrein en bouwwegen.

het project staat onder een enorme tijdsdruk want de bouwegen en rioleringen moeten voor het einde van dit jaar nog gereed zijn.

status project is afgerond.
Foto's
Project
Herinrichting Vondellaan te Leiden
Opdrachtgever
Gemeente Leiden
Werkzaamheden
Aan de Vondellaan te Leiden is een nieuw pand voor Heerema gerealiseerd en is hun buiten terrein nieuw aangelegd, hierdoor kon het openbare gebied wat tussen de kantoren van Heerema en TK advocaten ligt uiteraard niet achter blijven en mag Sky Infra B.V. in opdracht van de Gemeente Leiden de herinrichting van dit gebied realiseren.

De volgende werkzaamheden worden uitgevoerd:

• Opbreken straatstenen
• Opbreken banden
• Opbreken asfalt
• Opbreken rioleringen
• Verwijderen lichtmasten
• Aanbrengen funderingsmateriaal
• Aanbrengen straatwerk
• Aanbrengen banden
• Aanbrengen rioleringen
• Aanbrengen openbaar groen

status project is afgerond.
Foto's
Project
Grondverzet Vinkeveld te Vinkeveen
Opdrachtgever
Gemeente de Ronde Venen
Aanneemsom
€177.600,--
Werkzaamheden
Aan de rand van Vinkeveen wordt een nieuwe wijk gebouwd: ‘Vinkeveld’. Een wijk met een dorps karakter, gevarieerde bebouwing, rondom een centraal veld met veel groen en direct grenzend aan het toekomstige natuurgebied ‘Marickenzijde’. Er zijn circa 200 woningen gepland, variërend van voordelige starterswoningen en huurwoningen tot luxe herenhuizen. De samenwerkende partijen besteden veel aandacht aan de kwaliteit van de woningen en de openbare voorzieningen, die verspreid over een periode van drie jaar gerealiseerd worden.

Om de bouw van dit ambitieuze plan mogelijk te maken moest er eerst nog grootschalig grondverzet plaats vinden. Na een meervoudige onderhandse aanbesteding kreeg Sky Infra B.V. dit project gegund en is het project momenteel volop in uitvoering.

De werkzaamheden bestaan voornamelijk uit:

• Ontgraven c.a. 30.000 m3 bovengrond
• Ontgraven c.a. 25.000 m3 granuliet
• Vervoeren c.a. 25.000 m3 granuliet
• Verwerken c.a. 25.000 m3 zand
• Verwerken c.a. 30.000 m3 bovengrond
• Afwerken terrein c.a. 40.000 m2


Status van het project is lopend werk.
Foto's
Project
BRM - Kop van Java Eiland Amsterdam
Opdrachtgever
Gemeente Amsterdam
Aanneemsom
€128.600,--
Werkzaamheden
Java-eiland ligt in Amsterdam aan het IJ, op één van de vijf oude havenpieren die samen het Oostelijk Havengebied vormen. De westpunt van het eiland wordt de Kop van Java-Eiland genoemd en bestaat uit de Driehoek en de Strook. Op de driehoek wordt een hotel ontwikkeld en de strook is bedoeld voor city-ondersteunende functies, zoals muziekuitvoeringen en grote evenementen, zoals de Uitmarkt.

Op de Driehoek komt een hotel van maximaal 12.500 m2 met 250-500 m2 zelfstandige publieksfuncties en ondergrondse parkeervoorzieningen. De publieksfuncties zijn bedoeld om de Driehoek toegankelijk te maken voor bewoners en bezoekers.

Om de realisatie van het hotel mogelijk te maken dient het terrein eerts bouwrijp gemaakt te worden. Na een meervoudig onderhandese aanbestedingsprocedure werd de opdracht aan Sky Infra gegund en is dit mooie project momenteel in uitvoering.

Het werk bestaat in hoofdzaak uit:

• Aanbrengen openbaar groen
• opbreken asfaltverharding en fundering;
• opbreken elementenverharding;
• ontgraven grond;
• verwijderen inrichingselementen;
• aanbrengen elementenverharding;
• aanbrengen markeringen;
• aanbrengen (tijdelijke) inrichtingselementen;
• uitvoeren bijkomende werkzaamheden

status project is afgerond.

Foto's
Project
Grond afvoeren vanuit depot Bospoort te Leiderdorp
Opdrachtgever
Gemeente Leiderdorp
Aanneemsom
€ 78.425
Werkzaamheden
Ten behoeve van het verder bouw en woonrijp maken van het toekomstige terrein de Bospoort gaat Sky Infra BV in opdracht van de gemeente Leiderdorp het werk grond afvoeren vanuit depot Bospoort uitvoeren.

de werkzaaamheden bestaan voornamelijk uit:

- Bereikbaar maken van het werkterrein
- ca. 10.000 m3 Grond ontgraven uit depot
- ca. 10.000 m3 Grond afvoeren en storten
- bijkomende werkzaamheden

status project is afgerond.
Foto's
Project
Rotonde N212 Pastoor Kannelaan te Wilnis
Opdrachtgever
Provincie Utrecht
Aanneemsom
€ 848.100,--
Werkzaamheden
Om de verkeersveiligheid te verbeteren op de kruising N212 met de Pastoor Kannelaan in Wilnis realiseert Sky Infra BV in opdracht van de provincie Utrecht een rotonde.

De rotonde is in 3 fases aangelegd, in de 1e fase is er voornamelijk grondwerk uitgevoerd. Om de rotonde aan te kunnen leggen moest er ca. 4000 m2 tot een diepte van 4,5 meter ontveent worden om zettingen na aanleg van de rotonde te voorkomen. Tijdens het ontvenen was de zandlaag tot waar we moesten ontgraven door een watervoerend pakket dusdanig verstoord dat dit resulteerde in een laag drijfzand. Dit drijfzand bood een onvoldoende stabiel klankbord voor de aanleg van de rotonde waardoor na zettingen een groot risico begonnen te vormen.

Door creatief denken en tijdig oplossingen aan de opdrachtgever aan te dragen, waarop zij snel konden anticiperen is het ons gelukt om in een korte tijd te bodem weer te stabiliseren. We hebben dit weten te bereiken door filter bemaling toe te passen en het ontveende gebied intensief te trillen met een powerpack en een 6 meter lange damwandplank zodat dit als het ware de functie van een trilnaald kreeg. De sonderingen gaven na trilling aan dat er weer voldoende klankbord was wat stabiel genoeg was om zonder het risico van ernstige na zettingen de rotonde aan te leggen.

Door de ontstane problemen met de ondergrond was de planning behoorlijk uitgelopen, door samen met de opdrachtgever praktisch na te denken hebben we de uitvoeringstijd toch nog weten te verkorten waardoor er in de resterende twee fases waarin eerst de noordkant en in de tweede fase de zuidkant is aangelegd er verder geen uitloop van de planning meer is geweest en de rotonde begin november 2014 in gebruik is genomen.

In het voorjaar van 2015 dient er door Sky Infra BV nog een stuk groot onderhoud aan de N212 t.h.v. de rotonde te worden uitgevoerd waarna het werk volledig opgeleverd kan worden.

het werk bestaat voornamelijk uit :

ca. 4.000 m2 ontvenen tot een diepte van ca. 4.5 meter
ca. 10.000 m3 afvoeren veen
ca. 10.00 m3 leveren en verwerken zand
ca. 10.000 m2 opbreken en afvoeren asfalt
ca. 2.500 eenheden aanbrengen straatwerk
ca. 2.500 ton aanbrengen asfalt
aanbrengen markeringen
aanbrengen bebordingen

Status van het project is afgerond.
Foto's
Project
Aanleg groengebied nabij OOIJ
Opdrachtgever
Ontwikkelingsbedrijf Gemeente Amsterdam
Aanneemsom
€ 367.200,--
Werkzaamheden
In opdracht van de Gemeente Amsterdam realiseert Sky Infra de aanleg van het groengebied nabij OOIJ.

OOIJ staat voor Oostelijke Ontsluiting IJburg. Deze weg verbindt IJburg met de A1 en A9. Aan de westzijde van het eiland bevond zich al een ontsluiting. Om de verkeersdruk te verdelen en voor een betere doorstroming te zorgen, wordt aan de oostzijde een tweede ontsluiting gerealiseerd.

Natuur

Het groengebied OOIJ is onderdeel van een ecologische hoofdstructuur, ofwel een netwerk van natuurgebieden. Bij het ontwerp van het groengebied nabij OOIJ is rekening gehouden met het zoveel mogelijk intact houden van het omringende landschap en het leefgebied van de dieren.

Recreatie

Het gebied rondom de OOIJ is niet alleen een belangrijke verbinding voor flora en fauna, maar wordt ook gebruikt door recreanten. De nieuwe inrichting van het direct omliggende landschap is erop gericht het gebied aantrekkelijk te houden voor de fietsers en wandelaars, die hier gebruik van maken.

Het werk bestaat in hoofdzaak uit:
- het opschonen van het terrein;
- het ontgraven, vervoeren en verwerken van ca 70.000 m3 grond en zand;
- het aanbrengen en verwijderen van duikers;
- het aanplanten van bomen;
- het aanleggen van een wadi;
- het uitvoeren van bijkomende werkzaamheden.

Status van het project is afgerond.
Foto's
Project
Faunapassage N212 en omleggen fietspad
Opdrachtgever
Provincie Utrecht
Aanneemsom
€ 1.094.000,--
Werkzaamheden
In combinatie met Aannemersbedrijf Damsteegt te Meerkerk hebben wij in opdracht van de Provincie Utrecht het werk Faunapassage N212 en omleggen fietspad te Wilnis gerealiseerd. Het uit te voeren werk is gelegen langs: de provinciale weg N212 (Woerden - De Ronde Venen tussen km 4.9 - 5.1)

Het werk stond onder enorme tijdsdruk i.v.m. een zo'n kort mogelijke afsluiting van de provinciale weg N212. Dankzij een teamprestatie van formaat samen met onze combinant hebben we de weg maar slechts 10 dagen hoeven af te sluiten en is er binnen die tijd een complete prefab fauna passage onder de N212 geraliseerd.

Het werk bestaat in hoofdzaak uit:

het ontgraven, vervoeren en verwerken van grond;
dempen sloten;
het verwijderen en aanbrengen van duikers;
verwijderen en aanbrengen beschoeiingen en damwand;
het frezen en zagen van asfaltbeton;
het opbreken van asfaltbetonverhardingen, funderingen, bestratingen
het aanbrengen van stalen damwanden;
aanbrengen in het werk gestorte en prefab betonnen elementen;
aanleggen natuurvriendelijke inrichting
het aanbrengen van steenmengselfunderingen, asfaltbetonverhardingen, bestratingen ;
het verwijderen en aanbrengen van markeringen en bebordingen;
het treffen van verkeersmaatregelen;
het onderhouden van gemaakte werken;
het uitvoeren van bijbehorende en bijkomende werkzaamheden

Status van het project is afgerond

Foto's
Project
Bouwrijp maken Boomgaardlaan fase 1
Opdrachtgever
Gemeente Leiderdorp
Aanneemsom
€ 189.200,--
Werkzaamheden
Het uit te voeren werk is gelegen aan de Boomgaardlaan,ter hoogte van de jachthaven , in de gemeente Leiderdorp. Het werk is een bouwrijp maken project waarbij er een voorbelasting verwijderd en afgevoerd meot worden, erbouwwegen moeten worden aangelegd en er riool en kolkaansluitingen moeten worden aangebracht

Het werk bestaat in hoofdzaak uit:

ca. 2500 m2 Opnemen en aanbrengen van verhardingen
ca. 12.000 m3 Uitvoeren van grondwerkzaamheden
ca. 350 m1 Aanbrengen van rioleringen
Opnemen en aanbrengen straatmeubilair
Bijkomende werkzaamheden

Status van het project is afgerond
Foto's
Project
Optimaliseren Kanoroute Boterhuispolder
Opdrachtgever
Gemeente Leiderdorp
Aanneemsom
€ 52.250,--
Werkzaamheden
Aan de noordkant van Leiderdorp ligt de Boterhuispolder. De polder ligt op grondgebied van twee gemeenten: Leiderdorp en Teylingen, met de Verlaatsloot als grens.

De Boterhuispolder is een veenweidegebied dat overwegend agrarisch wordt gebruikt. Om meer mensen van dit bijzondere landschap te laten genieten, lieten Leiderdorp en Teylingen in 2012/2013 wandelpaden, fietspaden, kanoroutes, picknickplekken en visstekken aanleggen. Ook werd in het zuidelijk deel grond afgegraven zodat nieuwe, ‘natte’ natuur kan ontstaan. Door natuurvriendelijke oevers te maken, krijgen nieuwe dier- en plantensoorten gelegenheid zich te ontwikkelen.

in opdracht van de Gemeente Leiderdorp heeft Sky Infra de bestaande kanoroute geoptimaliseerd d.w.z. de route is flink verbreed en uitgediept zodat de kanovaarders moeiteloos zich door het gebied kunnen begeven. naast het verbreden van de kanoroute heeft Sky Infra een aantal natuur technische ontgravingen uitgevoerd en natuurvriendelijke oevers geraliseerd

Het werk bestaat voornamelijk uit:

12.000 m3 grond verzet
2500 m1 optimaliseren kanoroute
1200 m1 realiseren natuurvriendelijke oevers

Status van het project is afgerond
Foto's
Project
Fietspadreconstructie Tiendweg
Opdrachtgever
Waterschap Rivierenland
Aanneemsom
€ 194.750,--
Werkzaamheden
In opdracht van het Waterschap Rivierenland is het fietspad de Tiendweg in Nieuw Lekkerland gereconstrueerd. Door afkalving van de oevers was een deel van het pad, tussen de Middelweg en de Schoonenburgerweg, te smal geworden om fietsers veilig af te wikkelen. Het fietspad is daarom naar de originele breedte terug gebracht, oorspronkelijk was het fietspad namelijk twee meter breed. Ook zijn de oevers en oeververdedigingen (beschoeiingen) hersteld. en tot slot is er een nieuwe asfaltlaag op het fietspad gelegd.

het werk bestaat voornamelijk uit:

ca. 4000 m1 aanbrengen beschoeiing
ca. 5000 m3 grond ontgraven / aanvullen;
ca. 1000 ton verwijderen / aanbrengen asfaltverharding;

Status van het project is afgerond